Århus Elite
Aarhus Elite +45 89386000

Aarhus Elite A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling

torsdag den 27. oktober 2016 kl. 16.00

i Ceres Park, PR electronics Lounge, 2. sal, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport

3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse

4. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Ad 4: Der er ikke modtaget forslag fra aktionærer eller bestyrelse

Ad 5: Bestyrelsen foreslår genvalg af:

  • Lars Fournais
  • Jesper Ørskov Nielsen
  • Erik Meineche Schmidt
  • Uffe Jakobsen
  • Carsten Nørland
  • Simon Schiølin

Ad 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Adgangskort kan af navnenoterede aktionærer senest den 24. oktober 2016 kl. 15.00, rekvireres via aktionærportalen/-klubben på www.aarhus-elite.dk. Adgangskort fremsendes per brev fra Computershare A/S.

Dagsorden og årsrapport for 2015/16 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor i Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C, fra den 23. september 2016.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 67.211.383. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. 586.874 styk er A-aktier á nom. DKK 0,25, i alt nom. DKK 146.719. 268.258.657 styk er B-aktier á DKK 0,25, i alt nom. DKK 67.064.664. Hver A-aktie på nom. DKK 0,25 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nom. DKK 0,25 giver 1 stemme.

Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 24. oktober 2016 har fremsat begæring om udlevering af adgangskort via selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor. Enhver aktie, på hvilken vedkommende aktionær senest den 20. oktober 2016 har fremsat begæring om adgangskort og stemmeret, har stemmeret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Aktionærklubben

Log ind på aktionærportalen 

Netværl og eksponering

Samhandel for millioner

Aarhus Netværk tæller 160 virksomheder 

Årsrapport 15/16

Download Aarhus Elites årsrapport 2015/2016 som pdf 

Copyright © 2005 - 2017 Aarhus Elite A/S